قوانین، شرایط و نحوه استفاده

شرایط و قوانین استفاده از سایت ایران استیم IranSteam.ir

1) توافقنامه و تغييرات
مشترك متعهد می شود كه با تغييراتی كه ممكن است ایران استیم هر از چندگاهی در اين توافقنامه ايجاد كند موافقت نموده و محدوديتهايی را كه پس از اعمال اين تغييرات ايجاد می شود رعايت نمايد. چنانچه خدمات و يا محصولات ایران استیم را تهيه نمايد، اين توافقنامه بايد به طور كامل و تا زمانی كه از خدمات و محصولات استفاده می كند و از مزايای آن بهره می برد، اجرا شود. چنانچه مشترك در استفاده از محصولات و خدمات ایران استیم انصراف دهد، هيچ وجهی از سوی ایران استیم مسترد نمی گردد. مشترك می پذيرد كه در صورت تمايل به قطع استفاده از خدمات ایران استیم مسئول خواهد بود كه اين موضوع را به ایران استیم اطلاع دهد. بديهی است اطلاع رسانی مشترك نبايد زودتر از 15 روز پيش از تاريخ پرداخت و ديرتر از 3 روز پيش از تاريخ پرداخت صورت گيرد.

2) اطلاعات صحيح
مشترك موافقت می نمايد كه با به روز نمودن اطلاعات خود (درصورت لزوم) هنگام استفاده از خدمات و محصولات ایران استیم اطلاعات صحيح در اختيار ایران استیم قرار دهد و ایران استیم براي برقراری هرگونه ارتباط با مشترك از اطلاعات ارائه شده توسط مشترك استفاده نمايد چنانچه اطلاعاتی كه ارائه می دهد نادرست، مبهم يا ناقص باشد و يا ایران استیم شبهه مستدلی در مورد نادرست بودن، مبهم بودن، ناقص بودن و يا دقيق نبودن اطلاعات شما داشته باشد ایران استیم به صلاحديد خود مجاز خواهد بود خدمات مشترك را قطع و حساب وی را مسدود نمايد.

3) حفظ اطلاعات محرمانه
شما می توانيد در اين قسمت رويه حفظ اطلاعات محرمانه در ایران استیم را مطالعه فرمائيد كه در مورد تمامی محصولات و خدمات ایران استیم اعمال می شود. اين رويه در برگيرنده حقوق مشترك و مسئوليت ایران استیم در رابطه با حفظ اطلاعات شخصي مشترك است. ایران استیم از اطلاعات مشترك بر خلاف و غير از اهداف و محدوديتهای ذكر شده در رويه حفظ اطلاعات محرمانه، استفاده نخواهد كرد.

4) امنيت حساب
مشترك متعهد می گردد كه محرمانه بودن كلمه عبور و اطلاعات حساب خود را حفظ نمايد. مسئوليت تمامی عملياتی كه بوسيله حساب مشترك انجام گيرد به عهده خود مشترك است. چنانچه استفاده غيرمجاز و يا ناقض امنيت صورت بگيرد بايد سريعا به ایران استیم اطلاع داده شود. بديهی است ایران استیم هيچگونه مسئوليتی در قبال هرگونه ضرر و زيان كه بر اثر استفاده فرد ديگری از كلمه عبور و يا حساب مشترك با و يا بدون اطلاع مشترك انجام شده را، نمی پذيرد. مشترك همچنين موافقت می نمايد كه مسئوليت خسارتهای وارده احتمالی به ایران استیم يا ديگر مشتركين كه در اثر استفاده افراد متفرقه از حساب يا كلمه عبور مشترك بوده به عهده خود مشترك می باشد. مشترك مي بايست به دلايل امنيتی، اطلاعات دسترسی به حساب خود را در جای امن نگهداری نموده و در مورد عدم دسترسی ديگران به اطلاعات حساب، نام كاربری و كلمه عبور خود احتياط نمايد. بديهی است مسئوليت تمامی عملياتی كه از طريق حساب مشترك انجام می گيرد، چه بوسيله خود مشترك و چه بوسيله جانشين و نماينده وی و يا افراد متفرقه و يا به هر طريق ديگر، به عهده مشترك می باشد. ایران استیم از پذيرفتن مسئوليت هرگونه فعاليت انجام شده در حساب مشترك، با و يا بدون اجازه مشترك، خودداری می كند.

5) عدم استفاده غير قانونی و خلاف شرع
مشترك موافقت می نمايد كه هيچگونه استفاده خلاف قوانين و مقررات جاری جمهوری اسلامي ايران و همچنين قوانين جاری بين الملل انجام ندهد.
چنانچه ایران استیم به علت استفاده غيرقانونی مشترك از خدمات و محصولات و يا به دليل ارسال هرزنامه (Spam) و يا موارد غير اخلاقی اطلاعات مشترك را حذف و اقدامات اصلاحي انجام دهد، هيچگونه وجهی قابل استرداد به مشترك نخواهد بود.
ایران استیم حق آشكار ساختن هرگونه اطلاعات را برای اجرای قوانين، مقررات و بطور كلي روال قانونی و درخواست دستگاه های قضايی و دولتي، ضروری می داند و همچنين حق ويرايش، رد، ارسال يا حذف هرگونه موارد يا اطلاعات را به صورت كلی يا جزئی به صلاحديد ایران استیم در هر زمان برای خود محفوظ می دارد.
چنانچه خدمات يا محصولاتی توسط مشترك تهيه شده باشد ایران استیم اجباری برای نظارت بر استفاده مشترك از خدمات و محصولات را ندارد.
ایران استیم اين حق را برای خود محفوظ می دارد كه استفاده از خدمات و محصولات را بررسي نموده و به اختيار خود آنرا لغو نمايد.
ایران استیم مجاز است دسترسی مشترك به خدمات و محصولات را در هر زمان و به هر دليل بدون اطلاع قبلی قطع و يا مسدود نمايد.
چنانچه استفاده مشترك از محصولات و خدمات منجر به اقدام و يا تهديد قانونی عليه ایران استیم ، شركتهای وابسته و يا شركاء گردد، ایران استیم مجاز خواهد بود بدون در نظر گرفتن نتيجه اين اقدامات، به ادامه سرويس دهی به مشترك خود خاتمه دهد.
ایران استیم همه حسابها را برای استفاده بيش از حد فضا و يا پهنای باند، مورد بررسی قرار می دهد و در صورت مشاهده استفاده بيش از ميزان تعيين شده، بمنظور دريافت هزينه مازاد و يا قطع سرويس مشترك اقدام می نمايد.
چنانچه استفاده مشترك از محصولات و خدمات حاوی هرزنامه (Spam) و يا موارد غير اخلاقی باشد ایران استیم مجاز به لغو سرويس مشترك خواهد بود. اعمال غيراخلاقی عبارتند از اعمالی كه جهت افترا زدن، آسيب زدن، سوء استفاده، تهديد، بدگويی و آزار اشخاص ثالث طراحی شده اند، اعمالی كه مغاير با قوانين جاری جمهوری اسلامی ايران و بين الملل می باشند، اعمالی كه جهت تشويق ديگران به رفتارهای غيرقانونی از قبيل و نه محدود به جنايت، استفاده غيراخلاقی از تصاوير كودكان و … طراحی شده اند. اعمالی كه حريم شخص ثالث و يا يك نژاد يا اديان و مقدسات را مورد تعارض قرار می دهند. فعاليتهايی كه جهت جعل هويت شخص ثالث، وارد شدن به رايانه و يا شبكه ديگران به طور غيرمجاز (هك كردن)، انتشار ويروسهای اينترنتی و اعمال تخريب ديگران طراحی شده اند و يا فعاليتهايی كه به هرصورت منجر به آزار كودكان گردد. بديهی است اعمال غيراخلاقی تنها به موارد فوق محدود نمی گردد.

6) عدم ارسال هرزنامه (Spam)، تسويه خسارت
ایران استیم به محض مشاهده ارسال هرزنامه (Spam) از يك حساب و يا تشخيص مرتبط بودن آن حساب با ارسال هرزنامه ها و يا نامه های ناخواسته (Bulk Mail) آن حساب را مسدود خواهد كرد و علاوه بر اين، مشترك متعهد به پرداخت كل مبلغ خسارت تعيين شده پس از برآورد خسارات وارد شده به ایران استیم می باشد. مشترك تائيد می كند كه مفاد سياستنامه عدم ارسال هرزنامه ایران استیم را مطالعه و درك نموده و رعايت كردن آنها را پذيرفته است. اين شرايط برای استفاده از تمامی خدمات و محصولات قابل اجراست.

7) مالكيت معنوي
كليه حقوق و منافع محصولات و خدمات مربوط به مالكيت معنوی ایران استیم متعلق به ایران استیم است. مشترك موافقت می كند كه هيچ سود يا امتيازی در اين مالكيت معنوی به وی منتقل نمی شود و متعهد می شود كه هيچ گونه ادعا و درخواستی درباره سود خدمات و محصولات نخواهد كرد.
مشترك درك و موافقت می كند كه كليه محتويات و موارد موجود در اين موافقتنامه، ساير رويه ها و وب سايت ایران استیم مانند ساير حقوق و قوانين مالكيت تحت حفاظت قوانين مختلف حق نشر، حق امتياز و علامت تجاری در جمهوری اسلامی ايران می باشد و ایران استیم صادر كننده امتياز آن، صريحاً تمامی حقوق مربوط به چنين مواردی را برای خود محفوظ می دارد، همچنين مشترك درك و موافقت نموده است كه از هرگونه استفاده از بندهای شرح داده شده در بالا به هر نحو بدون داشتن اجازه صريح كتبی از ایران استیم يا صادركننده امتياز آن منع شده است. هيچ گونه امتياز يا حقی تحت هرگونه حق نشر، امتياز، علامت تجاري، علامت خدماتی يا حق مالكيت يا پروانه ديگر بوسيله اين توافق نامه به مشترك واگذار نشده است.

8) استفاده از محصولات نرم افزاری ایران استیم
چنانچه مشترك محصولات نرم افزاری گواهی شده ایران استیم را تهيه نمايد، ایران استیم به مشترك يك جواز محدود، غير انحصاری و غير قابل انتقال برای استفاده از نرم افزار ارائه مي دهد.
مشترك می تواند نرم افزار را بر روی هر پايگاه اطلاع رسانی اجرا نمايد اما نمی تواند آن را بر روی2 و يا چند پايگاه اطلاع رسانی بطور همزمان نصب كند.
مشترك نمی تواند در نرم افزار تغييرات اعمال نموده و يا با نرم افزارهای ديگر تركيب نمايد همچنين نمی تواند نرم افزاری را از اين نرم افزار مشتق و يا plug-in مبتنی بر نرم افزار ايجاد نمايد. هيچ عملی برای دستيابی به كد منابع (Source Code) نرم افزار مجاز نمی باشد.
ایران استیم تمامی حقوق نرم افزار را برای خود محفوظ می دارد.
نرم افزار و تمامی نسخه های كپی آن كه مشترك به طور مجاز تهيه نمايد تحت مالكيت معنوی ایران استیم هستند.
كد منابع (Source Code) نرم افزار، دارايی انحصاری ایران استیم بوده و نرم افزار از طريق حق چاپ (Copy Right)، از جمله قانون حق نشر ايران محافظت می شود.
بجز حقوقی كه در اين توافقنامه صريحا به مشترك اعطا شده هيچ حق ديگری نسبت به نرم افزار به مشترك تعلق نمی گيرد و كليه حقوق آن برای ایران استیم محفوظ می باشد.
ایران استیم محصولات نرم افزاری خود را بدون هيچ نوع ضمانت و گارانتی صريح يا ضمنی ارائه می دهد با اين وجود محدوديتی برای ارائه ضمانتهای ضمنی در حين فروش ندارد.

9) هزينه و پرداخت
كليه هزينه ها بلافاصله در هنگام ارائه خدمات و محصولات پرداخت می شوند و غير قابل بازگشت می باشند مگر اينكه به نوعی صريحا ذكر شده باشد، حتی اگر خدمات مشترك قبل از مدت زمان تعيين شده به حال تعليق درآيد، قطع و يا واگذار گردد.
ایران استیم صريحا اين حق را برای خود محفوظ می دارد كه قيمت گذاری را بوسيله پست الكترونيك و يا بر روی وب سايت رسمی خود(iransteam.ir) اطلاع دهد. پرداخت توسط مشترك با ارائه كارتهای اعتباری تعيين شده، واريز به حساب بانكي، چك های حقيقی و حقوقی و روشهای ديگری كه رسماً اعلام شده است با استفاده از سيستم پيش پرداخت ایران استیم قابل انجام است. مشترك می ‌تواند از طريق روشهای پرداخت تعيين شده، حساب پيش پرداخت خود را شارژ نمايد.
چنانچه قرارداد، پرداخت ماهانه داشته باشد تاريخ پرداخت صورت‌حساب ماهانه مشترك براساس نرخ خريد تعيين می ‌شود مگر اينكه تاريخ خريد بعد از بيست و نهم ماه باشد.در اين صورت تاريخ پرداخت صورت‌حساب بيست و نهم هرماه خواهد بود.چنانچه قرارداد پرداخت سالانه و يا طولانی تر داشته باشد و گزينه تمديد اتوماتيك را انتخاب كرده باشد، ایران استیم به طور اتوماتيك سرويس مورد نظر را تمديد خواهد كرد و مبلغ آن را از موجودی پيش پرداخت حساب مشترك بر اساس نرخهای جاری ایران استیم دريافت خواهد كرد.

10) عدم وجود ضمانت
ایران استیم هرگونه ضمانت صريح يا ضمنی در فروش و غيره را نقض می ‌كند. محصولات و خدمات درست مطابق با آنچه هستند ارائه می شوند. ایران استیم هيچگونه ضمانتی مبنی بر اينكه محصولات و خدمات احتياجات مشترك را برآورده می كنند، سرويسها قطع نمی ‌شوند، بدون خطا هستند و یا معايب برطرف خواهند شد، ارئه نمی ‌دهد. ایران استیم هيچگونه ضمانتی در مورد صحت و دقت عملكرد محصولات و خدمات و نتايج استفاده از آنها ارائه نمی ‌دهد.

11) پرداخت غرامت
مشترك توافق می‌كند كه از ایران استیم ، پيمانكاران، نمايندگان، كارمندان، مديران، سهامداران و وابستگان آن در مقابل هرگونه ضرر، مسئوليت، آسيب و يا هزينه شامل حق الوكاله كه ناشی از ادعا، عملكرد، تقاضای شخص ثالث در ارتباط با مشترك (شامل نمايندگان مشترك و يا هر فرد ديگر كه از اشتراك، محصولات يا خدمات مشترك با و يا بدون اجازه مشترك استفاده نماید و یا استفاده از خدمات و محصولاتی كه مشترك از ایران استیم خريداری نموده است) و يا نقض مفاد توافقنامه‌های موجود در اين توافقنامه باشد، محافظت كرده و غرامات اجتماعی را پرداخت نمايد. علاوه بر اين مشترك موافقت می‌نمايد كه از ایران استیم در مقابل هرگونه ضرر، مسئوليت، آسيب يا هزينه شامل حق ‌الوكاله كه ناشی از نقض ضمانت های ذكر شده در اين توافقنامه و هرگونه عملكرد خلاف از جانب مشترك، هر ادعايی مبنی بر اشتراك شما به كپی‌رايت ، علامت تجاری وحق مالكيت معنوی شخص ديگر محافظت كرده و غرامات احتمالی را بپردازد. اين غرامات علاوه بر غرامتهايی است كه مشترك از طرف خود پرداخت می‌نمايد. چنانچه شكايتی عليه ایران استیم در حال اجرا يا ارسال باشد ایران استیم بايد در اين مورد مطلع گردد. قصور از جانب مشترك در مورد ارسال اين تعهد‌نامه به منزله نقض موارد اين توافقنامه خواهد بود. ایران استیم مجاز خواهد بود در مقابل چنين ادعاهايی به روش جديد خود از خود دفاع نمايد.

مشترك متعهد می‌شود كه در صورت بروز چنين ادعاهايی بلافاصله ایران استیم را جهت كنترل امور در جريان قرار داده و در تمام مراحل به طور كامل با ایران استیم همكاری نمايد و همچنين توافق می‌نمايد چنانچه ایران استیم متوجه اقامه مشكلات نهاد دولتی، اداری يا قضايی در رابطه با اشتراك مشترك در ایران استیم گردد، علاوه بر تغيير كنترل اشتراك مشترك هرگونه اقدام ديگری را كه جهت رعايت قوانين دولتی، اداری يا قضايی لازم بداند تا زمان خاتمه اجرا، انجام دهد.

12) قوانين حاكم، محل دادرسی، عدم اجازه شكايت
مشترك موافقت می‌نمايد كه محل دادرسی پرونده‌های مربوط به خدمات و محصولات ارائه شده توسط ایران استیم ، در دادگاه رشت و يا كميته مبارزه با جرائم رايانه ای واقع در رشت باشد. مشترك مجاز نخواهد بود در مسائلی كه در اين توافقنامه روشن شده‌اند شكايتی به دادگاه ارائه دهد.

13) عناوين
عناوين موجود در اين توافقنامه جنبه تفسيری دارند و چنانچه تضادی بين عناوين و مفاد توافقنامه وجود‌داشته باشد، مفاد قرارداد می بايست مرجع عملكرد قرار گيرند.

14) توافقنامه كامل
توافقنامه حاضر شامل رويه‌ها و توافقنامه‌هايی كه در اين قسمت اشاره شده (مانند رويه حل اختلافات) به عنوان قرارداد كامل و تنها قرارداد بين مشترك و ایران استیم برای محصولات و خدمات ذكر شده تلقی می‌گردد.

15) تفكيك ‌پذيری
بخشهای اين قراداد تفكيك‌پذير می باشند. در صورتی كه بخشی از اين قرارداد نامعتبر يا غير اجرایی باشد آن بخش با استناد به قانون و به نزديكترين شكل به متن اصلی ،تفسير می‌گردد و ساير قسمتها و شرايط توافقنامه به طور كامل لازم‌الاجرا هستند.

16) سلب اختيار
عدم اجرای بخشی از شرايط اين توافقنامه و توافقنامه های ضميمه آن توسط ایران استیم در مقابل مشترك يا ديگران به منزله سلب حق اجرای اين توافقنامه از ایران استیم نمی‌باشد.

17) وضعيت اضطراری
ایران استیم همه تلاش خود را برای پايدار نگه‌داشتن خدمات و محصولات انجام می‌دهد با اين همه مشكلات تفكيكی خاص و ساير عوامل خارج از كنترل ایران استیم، هر از چندگاهی ممكن است منجر به وقفه در سرويس‌دهی ایران استیم گردند. مشترك موافقت می‌نمايد ایران استیم را برای نتايج اين وقفه‌ها مسئول نداند.

18)موارد منع استفاده
لازم به ذکر است که استفاده از کارت ها و محصولات ایران استیم و کلیه خدمات آن در سایت های سیاسی، شرط بندی و غیر اخلاقی امکان پذیر نمی باشد.

19) عودت وجه
در موارد خاص و ایام تعطیل کشور ایران و یا کشور صادر کننده کارت ها و سایر محصولات، امکان دارد که موجودی وبسایت بروز نباشد و کارت‌ها و کلیه محصولات با ۴۸ ساعت تاخیر در اختیار مشتری قرار داده می شود. بدیهی‌ است که اگر این زمان از ۴۸ ساعت بیشتر شود، مشتری می تواند سفارش خود را لغو کرده و با ارائه شماره کارت، کد پیگیری و شماره تراکنش وجه خود را به صورت کامل دریافت کند.
چنانچه به هر دليل ایران استیم موفق به دريافت بدهی مشترك، از طريق روشهای پرداخت تعيين شده بابت خدمات و محصولات نشود، مشترك موافقت می ‌نمايد كه ایران استیم مشترك را برای تسويه بدهی تحت پيگرد قانونی قرار دهد. چنانچه پرداختهای مشترك توسط كارت اعتباری انجام گيرد و اگر به هر دليل ایران استیم نتواند كل مبلغ بدهی مشترك بابت محصولات و خدمات را از كارت اعتباری وی دريافت نمايد مشترك موافقت می ‌نمايد كه ایران استیم مشترك را برای تسويه بدهی تحت پيگرد قانونی قرار دهد. بمنظور تسويه بدهی، ایران استیم خود را مجاز می داند تا بلافاصله سرويس مشترك را كه بوسيله مشترك يا از طريق وی تهيه و يا تمديد شده‌اند بدون هيچگونه اطلاع قبلی لغو و يا مسدود نمايد.
صورت حساب هزينه‌ها از طريق روش پرداخت انتخابی مشترك دريافت می ‌شود. مشترك توافق می كند كه در مورد تمديد خدمات دريافتی خود به طور كامل مسئول بوده و چنانچه ایران استیم موفق به دريافت هزينه سرويس مشترك از طريق روش پرداخت انتخابی وی نشود، ایران استیم هيچ مسئوليتی در قبال مشترك و يا شخص ثالث نخواهد داشت.

yoast seo premium free